Oznámení protiprávního jednání - ochrana oznamovatelů

dle zákona 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti Bobcat CZ, a.s. máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému.  Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1.  telefonicky na čísle: +420 725 818 349

  2.  písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy whistle@bobcat.cz

  3.  prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách www.bobcat.cz

  4.  v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušní osoby, přijímáme písemně v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – do  vlastních rukou příslušné osoby“, popřípadě „Whistleblowing“, odevzdané na podatelně (recepci) společnosti

  5.  externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci, kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému – https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

  6.  požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů

Příslušnou osobou je stanovena: Věra Morávková

Je na rozhodnutí povinného subjektu, zda se rozhodne přijímat a prošetřovat i anonymní oznámení.  

Vnitřní oznamovací systém PM je modelován tak, aby vedl k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. V případě, že budete chtít obdržet zprávu o přijetí Vašeho oznámení a následně posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět o výsledcích posouzení, uveďte na sebe kontakt, na který informace adresovat.