GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně dat poučuje uživatele webových stránek o způsobu, rozsahu a účelu zjišťování a používání dat a osobních údajů odpovědným poskytovatelem, kterým je společnost

Bobcat CZ, a.s., zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6855, zastoupená Ing. Petrem Hejdukem, předsedou představenstva

Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9 - Čakovice
IČO: 26212340
DIČ: CZ26212340

tel.: 283 933 950-51

e-mail: bobcat@bobcat.cz

Poskytovatel (popřípadě jeho webový provider) zjišťuje data získaná přístupem k nabídce (tzv. serverlogfiles). K přístupovým údajům patří: Název zobrazené stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče, včetně verze, operační systém uživatele, referenční URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a požadovaný provider. Poskytovatel používá data protokolu pouze ke statistickému vyhodnocování za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo si data protokolu ověřovat, pokud na základě konkrétních indicií existuje podezření na protiprávní zneužití.

Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje jsou dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako GDPR), definovány jako informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jedná se tak o informace, pomocí kterých lze určit osobu, tedy údaje, kterými lze osobu zpětně dohledat. K nim patří jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa. Také údaje o zálibách, koníčcích, členství nebo prohlížení stránek mohou naplnit definici osobního údaje. Osobní údaje jsou poskytovatelem zjišťovány a poskytovány dále jen tehdy, pokud to GDPR povoluje, zejména pokud k tomu dal uživatel souhlas. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva specifikovaná v GDPR.

Kontaktování

Při kontaktování poskytovatele (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem) jsou ukládány údaje o uživateli pro účely zpracování poptávky, pro případ dalších dotazů a případnou rozesílku našich novinek. Všechny osobní údaje, které Bobcat CZ, a.s. zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanového účelu. Bobcat CZ, a.s. bez souhlasu klientů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování.

Cookies

Poskytovatel nezpracovává od uživatelů žádné soubory cookies. 

Zrušení, změny, oprávnění a aktualizace

Uživatel má právo na základě žádosti obdržet bezplatně informaci o osobních datech, která o něm byla provozovatelem uložena. Dále má uživatel právo na opravu chybných dat, blokování a smazání osobních dat, pokud nepodléhají zákonné povinnosti jejich uchovávání.